CREATIVE PRACTITIONER OPPORTUNITIES

UNDERCURRENTS – ON OUR DOORSTEP

Fee: £1,250 / opportunity (at rate of £250/day), plus up to £250 for travel & reasonable disbursements and up to £330 for materials (inc. VAT).
Deadline for Applications: 09 June 2021, midnight 
Project Activity: July – September 2021

The UNDERCURRENTS – ON OUR DOORSTEP Partnership are looking to engage three Wales-based Creative Practitioners (these may be artists, makers, designers, or other creative practitioners and may be an individual, a partnership or a collectives) to work with us and local residents to draw out cultural connections across the Aber Valley (Abertridwr and Senghenydd) to reveal the benefits for communities of the area’s cultural and environmental assets.

A former coal mining community, the Aber Valley has a fresh story to tell.

We want to identify and make visible contemporary narratives of place and explore how art and cultural activity may enable communities to connect with their locale in new ways that enhance everyday life.

This activity forms part of the first phase of what is hoped will be a longer-term programme of works that will be developed in partnership with and informed by the work of the appointed Creative Practitioners.  We intend to apply for further funding for future phases of the project.

The full brief and details of how to apply may be downloaded here.

Tour of the Aber Valley

Although not a prerequisite to apply or being appointed, we recommend that applicants visit the Aber Valley to get a feel for the place. We are therefore offering a tour of the area guided by the project partners on 04 June 2021. Places may be booked on the tour via Eventbrite by following this link.

If you are unable to make the guided tour, the following link provides useful information for arranging your own visit: https://www.visitcaerphilly.com/aber-valley-heritage-museum/

 

These opportunities form part of UNDERCURRENTS – ON OUR DOORSTEP – a partnership project between Undercurrents – Arts in the Aber Valley community group, Caerphilly County Borough Council and Addo, which is funded by Arts Council of Wales’ Connect & Flourish grant fund for the development of collaborative proposals between organisations, individuals and creative professionals.  Additional funding has been kindly given by the Integrated Wellbeing Network (IWN), which is keen to support community wellbeing opportunities that emanate from across the project.

 


 

CYFLEOEDD I YMARFERWYR CREADIGOL

UNDERCURRENTS – ON OUR DOORSTEP

Ffi: £1,250 fesul cyfle (ar gyfradd o £250 y dydd), ynghyd â hyd at £250 ar gyfer teithio a thaliadau rhesymol a hyd at £330 ar gyfer deunyddiau (gan gynnwys TAW).
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 09 Mehefin 2021, hanner nos
Hyd y prosiect: Gorffennaf–Medi 2021

Mae Partneriaeth UNDERCURRENTS – ON OUR DOORSTEP yn awyddus i ymgysylltu â thri Ymarferwr Creadigol yng Nghymru (gall y rhain fod yn artistiaid, gwneuthurwyr, dylunwyr neu ymarferwyr creadigol eraill ac efallai’n unigolion, partneriaeth neu’n gweithio ar y cyd) i weithio â thrigolion lleol i fanteisio ar gysylltiadau diwylliannol ardal Cwm Aber (Abertridwr a Senghenydd) er mwyn helpu’r cymunedau i fanteisio ar asedau diwylliannol ac amgylcheddol yr ardal.

Cymuned lofaol oedd Cwm Aber yn y gorffennol ac mae am ddweud ei stori o’r newydd.

Rydyn ni eisiau dod o hyd i a llunio naratifau cyfoes gweladwy ac archwilio sut y gall celf a gweithgaredd diwylliannol alluogi cymunedau i gysylltu â’u cymuned mewn ffyrdd newydd a gwella bywyd pob dydd ar yr un pryd.

Mae’r gweithgaredd hwn yn ffurfio rhan cyntaf o’r hyn a fydd – gobeithio – yn rhaglen hirdymor a’r gobaith yw y bydd yn cael ei datblygu ar ffurf partneriaeth â’r Ymarferwyr Creadigol penodedig a’r gwaith â wnânt. Ein bwriad yw ymgeisio am gyllid pellach er mwyn gallu parhau â’r prosiect yn y dyfodol.

Brîff a manylion sut i wneud cais ar gael yma.

Taith o gwmpas Cwm yr Aber

Nid ywn rheidrwydd ar i unrhyw ymgeisydd ymweld a Chwm yr Aber, rhag blaen, cyn, ac er mwyn ymgeisio am y cyfleoedd prosiect sydd ar gael, ond ir sawl sydd am flasur cwm o flaen llaw, mae gwahoddiad i ymuno ar trefnwyr (Undercurrents) arFehefin 4ydd 2021. Gellir bwcio lle ar y daith trwy ddefnyddio Eventbrite a dilyn y linc yma.

Os nad ydych ym medru ymuno ar daith o gwmpas y cwm, efallai y cewch wybodaeth ddefnyddiol gogyfer a trefnu taith fach eich hun or cysylltiadau canlynol: https://www.visitcaerphilly.com/cy/aber-valley-heritage- museum/

 

Mae’r cyfleoedd hyn yn rhan o UNDERCURRENTS – ON OUR DOORSTEP – prosiect partneriaeth rhwng Undercurrents – grŵp cymunedol Celfyddydau yng Nghwm Aber, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac Addo, a ariennir gan gronfa grant Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer datblygu cynigion cydweithredol rhwng sefydliadau, unigolion a gweithwyr proffesiynol creadigol.  Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Rwydwaith Lles Integredig (IWN) am ddarparu cyllid ychwanegol, sy’n awyddus i gefnogi cyfleoedd i wella lles cymunedau sy’n deillio o’r prosiect cyfan.