Scroll down for English …

CYNLLUN YSGOLION CREADIGOL ARWEINIOL
Ysgol Gynradd y Garreg Wen, Clos Rushwind, West Cross, Abertawe SA3 5RH
Cyllideb: £5,000 | Hyd y Prosiect Mai – Medi 2024
Dyddiad Cau Gwneud Cais: Canol nos 05 Mai 2024

Mae Ysgol Gynradd y Garreg Wen yn gwahodd ceisiadau gan Ymarferwyr Creadigol (unigolion / partneriaethau / stiwdios / cyrff) i weithio gyda dosbarth o bedwar ar ddeg o ddisgyblion Blwyddyn 2 (merched a bechgyn, 6-7 oed ym mlwyddyn olaf Cwricwlwm CA1) i ddatblygu ffyrdd creadigol o ddefnyddio mannau awyr agored yr ysgol i wella medrau rhifogrwydd a chymhwyster digidol y disgyblion.  Mae gan yr ymholiad hefyd yn amcan wella lles y disgyblion drwy weithgareddau creadigol ac yn yr awyr agored.

Mae gan yr ysgol fannau awyr agored campus, gan gynnwys llecyn coediog, cae rygbi o lawn faint, cylchau cerrig a choed derw hardd.  Mae gennym hefyd Bwyllgor Eco (https://keepwalestidy.cymru/eco-schools/).

Byddwn ni yn Ysgol Gynradd y Garreg Wen yn dathlu pen ein blwydd yn hanner cant eleni ac at hynny gwelwn yr ymholiad Ysgol Greadigol Arweiniol yma’n garreg filltir allweddol yn ein dathliadau a gobeithio y bydd lle i roi’r gwersi a ddysgir ar waith drwy hyd a lled yr ysgol.

Y brîff llawn a manylion sut i wneud cais ar gael yma: Whitestone_Primary_CP_Brief

 


LEAD CREATIVE SCHOOLS SCHEME
Whitestone Primary School, Rushwind Close, West Cross, Swansea SA3 5RH
Budget: £5,000 | Project Duration: May – September 2024
Application Deadline: Midnight 05 May 2024

Whitestone Primary School are inviting applications from Creative Practitioners (individuals / partnerships / studios / organisations) to work with a class of 14 Year 2 pupils (girls and boys, aged 6-7 in the last year of the KS1 Curriculum) to develop creative ways to use the school’s outdoor spaces to improve pupils’ numeracy and digital competency skills.  The enquiry also aims to improve pupils’ wellbeing through creative and outdoor activities.

The school has some fantastic outdoor spaces, including a wooded area, a full-size rugby pitch, stone circles and beautiful oak trees.  They also have an Eco Committee (https://keepwalestidy.cymru/eco-schools/).

Whitestone Primary will celebrate its 50th birthday this year and sees this Lead Creative School enquiry as a key milestone in their celebrations and hope that the lessons learnt may be applied across the school.

Full brief and details of how to apply available here: Whitestone_Primary_CP_Brief