CALL FOR PROPOSALS 

Background
Maes Parcio Creadigol is a collaborative project between Tŷ Pawb, KIM Inspire, Addo, and artist Marja Bonada. In the context of developing an experimental new green space on the car park roof of Tŷ Pawb, the partners are exploring how the sensibilities of co-production can be applied to artistic practice to benefit the creativity and wellbeing of local people.

Initially, a group from KIM Inspire, a mental health charity, have worked with artists Marja Bonada and John Merrill to plan and design the garden space, which will include in the first instance a shelter/outdoor workshop and storage space. KIM Inspire are the core group and have led the design activity, however we are continuing to including other partners in this activity such as Bom Di Cymru, a group of Portuguese elders who are keen gardeners. There are currently ambitions to thread this green strand beyond the roof and throughout Tŷ Pawb. This project therefore continues Tŷ Pawb’s ethos of collaboration and forms part of a wider enquiry into constituent-led methodology for cultural institutions, encompassing several strands of activity that are important within the programme. Namely:

 • ‘Useful Art’ – adapting, responding and developing to cater to emerging and changing needs;
 • Growing and building strong partnerships with local, national and international partners;
 • Developing green, ethical and sustainable business practices;
 • ‘Makers and Markets’ – fostering new commercial opportunities for artists, makers and traders.

The project is in receipt of Arts Council of Wales’ Connect & Flourish funding.

The Commission 

We are now ready to share our creative green space with our wider audiences and are seeking proposals from creative individuals to trail artful creative activities within the rooftop Maes Parcio Creadigol.

We have four creative opportunities for activities to be delivered during February – April 2023. We are seeking proposals that maximise the use of this open-air creative space through a range of artforms. We see this as an opportunity to trail a collaborative creative idea with our constituents. Proposals must address the constraints of the open-air site.

We are especially interested in receiving proposals for delivery bilingually through Welsh and other locally-represented languages.

Fee
A fixed budget of £1,500 has been allocated for each of the commissions, to include materials and any other delivery costs.

Commission Timeline

Application closing date               29th January 2023

Start date                                      7th February 2023

Completion date                          Before 26th May 2023

Submission

Proposals must include the following information and requirements –

 • A current CV
 • Up to 5 examples of previous work OR link to current website,
 • Proposal of no more than two sides of A4, highlighting your concept, how your idea will be developed in collaboration with our constituents, and how the work will be shared and evaluated,
 • An estimated timeframe,
 • Confirmation that you are available to undertake the work within the timescale provided.

Please send applications via email to commissions@addocreative.com no later than 5pm 29th January 2023.

Any queries regarding this Call Out should be directed to Tracy Simpson at tracy@addocreative.com or telephone 07890203218.

GALW AM GYNIGION

Cefndir

Mae Maes Parcio Creadigol yn brosiect ar y cyd rhwng Tŷ Pawb, KIM Inspire, Addo, a’r artist Marja Bonada. Yng nghyd-destun datblygu man gwyrdd newydd arbrofol ar do maes parcio Tŷ Pawb, mae’r partneriaid yn archwilio sut y gellir defnyddio sensibilïau cyd-gynhyrchu i ymarfer artistig er budd creadigrwydd a lles pobl leol.

I ddechrau, mae grŵp o KIM Inspire, elusen iechyd meddwl, wedi gweithio gyda’r artistiaid Marja Bonada a John Merrill i gynllunio a dylunio gofod yr ardd, a fydd yn cynnwys yn y lle cyntaf gofod cysgodi/gweithdy awyr agored a storfa. KIM Inspire yw’r grŵp craidd sydd wedi arwain y gweithgaredd dylunio, fodd bynnag rydym yn parhau i gynnwys partneriaid eraill yn y gweithgarwch hwn megis Bom Dia Cymru, grŵp o henuriaid Portiwgalaidd sy’n arddwyr brwd. Mae uchelgeisiau ar hyn o bryd i edau’r llinyn gwyrdd hwn y tu hwnt i’r to a thrwy gydol Tŷ Pawb. Felly, mae’r prosiect hwn yn parhau ethos cydweithredu Tŷ Pawb ac mae’n ffurfio rhan o ymholiad ehangach i fethodoleg ar gyfer sefydliadau diwylliannol sy’n cael ei harwain gan gyfansoddwyr, gan gwmpasu sawl elfen o weithgaredd sy’n bwysig yn y rhaglen. Sef:

 • ‘Celf Ddefnyddiol’ – addasu, ymateb a datblygu i ddarparu ar gyfer anghenion sy’n dod i’r amlwg ac yn newid;
 • Tyfu ac adeiladu partneriaethau cryf gyda phartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol;
 • Datblygu arferion busnes gwyrdd, moesegol a chynaliadwy;
 • ‘Gwneuthurwyr a Marchnadoedd’ – meithrin cyfleoedd masnachol newydd i artistiaid, gwneuthurwyr a masnachwyr.

Mae’r prosiect yn derbyn cyllid Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru.

Y Comisiwn

Rydym yn awr yn barod i rannu ein man gwyrdd creadigol â’n cynulleidfaoedd ehangach ac rydym yn chwilio am gynigion gan unigolion creadigol i lusgo gweithgareddau creadigol celfyddydol ar do’r Maes Parcio Creadigol.

Mae gennym bedwar cyfle creadigol ar gyfer cyflwyno gweithgareddau yn ystod mis Chwefror – Ebrill 2023. Rydym yn chwilio am gynigion sy’n gwneud y mwyaf o ddefnydd o’r gofod creadigol awyr agored hwn trwy ystod o gelfffurfiau. Rydym yn gweld hyn fel cyfle i lwybro syniad creadigol cydweithredol gyda’n hetholwyr. Rhaid i gynigion fynd i’r afael â chyfyngiadau’r safle awyr agored.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn derbyn cynigion i ddarparu’n ddwyieithog trwy’r Gymraeg ac ieithoedd eraill sydd wedi’u cynrychioli’n lleol.

Ffi
Mae cyllideb sefydlog o £1,500 wedi ei neilltuo ar gyfer pob un o’r comisiynau, i gynnwys deunyddiau ac unrhyw gostau cyflenwi eraill.

Amserlen Comisiwn

Dyddiad Cau Ceisiadau                 29ain Ionawr 2023

Dyddiad Cychwyn                         7fed Chwefror 2023

Dyddiad Cwblhau                          Cyn 26ain Mai 2023

Cyflwyno

Rhaid i’r cynigion gynnwys yr wybodaeth a’r gofynion canlynol –

 • CV cyfredol,
 • Hyd at 5 enghraifft o waith blaenorol NEU gyswllt â’r wefan gyfredol,
 • Cynnig o ddim mwy na dwy ochr A4, gan dynnu sylw at eich cysyniad, sut y bydd eich syniad yn cael ei ddatblygu ar y cyd â’n hetholwyr, a sut bydd y gwaith yn cael ei rannu a’i werthuso,
 • Amserlen amcangyfrifedig,
 • Cadarnhad eich bod ar gael i ymgymryd â’r gwaith o fewn yr amserlen a ddarperir.

Anfonwch geisiadau drwy e-bost at commissions@addocreative.com erbyn 5pm 29ain Ionawr 2023 fan bellaf.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r Galwad Agored hwn at Tracy Simpson ar tracy@addocreative.com neu ffonio 07890203218.