Open House

 

Addo Studio, 26 Gelliwastad Road, Pontypridd, CF37 2BW

Addo Studio – Creative Hub is a new co-working space in Pontypridd offering an affordable and relaxed working environment for creative and social enterprises and freelancers.

We’re looking for members and warmly invite you to one of our Open Houses on:

  • Monday 13 August 2018, 15:00 – 19:00
  • Thursday 06 September 2018, 15:00 – 19:00
  • Wednesday 26 September 2018, 15:00 – 19:00

 

Drop in and see what we have to offer.  Refreshments available.

If you can’t make the Open House dates, please contact us at hello@addostudio.com to arrange another time to visit.  For more information or to apply for membership:  www.addostudio.com

Membership is £200/month and includes: 
 • Dedicated desk space & locker
 • Wi-Fi
 • Use of a shared meeting room; a communal area for lunch, coffee or informal meetings; toilet and kitchen facilities; and a small courtyard for outdoor working
 • All utilities
 • Registered business address
 • Minimum 3-month membership
 • 24/7 access

 

 

Location & Access

Within easy reach of Cardiff and the Heads of the Valleys region, we are 0.3miles (approx. 7 mins walk) from Pontypridd Railway Station, 0.4 miles (approx. 8 mins walk) from Pontypridd Bus Station.

We’re in a central location and there are several cheap car-parking options within a few minutes walk of the space.

Please contact us to discuss your access requirements: hello@addostudio.com

 


Croeso i Bawb

Stiwdio Addo, 26 Gelliwastad Road, Pontypridd, CF37 2BW

Stiwdio Addo – Canolgylch Creadigol, sef man cydweithio newydd ym Mhontypridd sy’n cynnig amgylchfyd gweithio fforddiadwy a hamddenol i fentrau creadigol a chymdeithasol a gweithwyr ar eu liwt eu hunain.

Rydym ar drywydd aelodau ac yn estyn gwahoddiad cynnes i chi i un o’n digwyddiadau Croeso i Bawb:

 • Llun 13 Awst 2018, 15:00 – 19:00
 • Iau 06 Medi 2018, 15:00 – 19:00
 • Mercher 26 Medi 2018, 15:00 – 19:00

 

Piciwch i mewn i weld beth sydd gennym i’w gynnig.   Lluniaeth ar gael.

 

Os na allwch ddod ar y dyddiau Croeso i Bawb, cysylltwch â ni yn hello@addostudio.comi drefnu adeg arall i alw heibio i ni.  I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am aelodaeth: www.addostudio.com 

Mae aelodaeth yn £200 y mis, yn cynnwys: 
 • Man un pwrpas â desg a chwpwrdd bach
 • Wi-Fi
 • Cael defnyddio ystafell gyfarfod ar y cyd, man cyffredin i gael cinio, coffi neu gyfarfodydd anffurfiol; cyfleusterau tai bach a chegin; a libart bach i weithio yn yr awyr agored
 • Y cyfleustodau i gyd
 • Cyfeiriad busnes cofrestredig
 • Hyd lleiaf aelodaeth – tri mis
 • Mynediad 24/7

 

Lleoliad a Mynediad

O fewn cyrraedd hawdd i Gaerdydd ac ardal Blaenau’r Cymoedd, rydym 0.3 milltir (gwaith cerdded tua saith munud) o Orsaf Drenau Pontypridd, 0. 4 milltir (gwaith cerdded tuag wyth munud) o Orsaf Fysus Pontypridd.

Rydym mewn lle canolog ac mae sawl dewis parcio rhad o fewn gwaith cerdded ychydig o funudau i’r fan.

Cofiwch gysylltu â ni i drafod eich gofynion mynediad:  hello@addostudio.com