Ysgol Llanfyllin, Llanfyllin, Powys, SY22 5BJ

Cyllid/Budget: £5,000

Cyfnod y Prosiect/Project Duration: Chwefror – Ebrill/February – April 2021

Dyddiad Cau Ceisiadau/Application Deadline:  5ed Ionawr 2021/5th January 2021

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau gan ddau Ymarferydd Creadigol sy’n gallu siarad Cymraeg (croesewir unigolion a phartneriaethau), un â sgiliau mewn ymarfer celfyddydol gweledol digidol a’r llall mewn ymarfer celfyddydol therapiwtig i weithio â Blwyddyn 8 (oddeutu 11 myfyriwr) a Blwyddyn 9 (oddeutu 8 myfyriwr). Myfyrwyr yn y ffrwd Gymraeg ydyn nhw, fodd bynnag maen nhw’n dod o deuluoedd Saesneg eu hiaith felly dydyn nhw ddim wedi cael fawr o gyfle i siarad Cymraeg yn ystod y cyfnod clo. Nod y prosiect felly ydy gwella gallu celfyddydol digidol a sgiliau Iaith Gymraeg plant nad ydyn nhw o gefndiroedd Cymraeg tra ar yr un pryd yn adeiladu hyder iechyd a llesiant ymysg y ddau grŵp.

We’re inviting applications from two Welsh-speaking Creative Practitioners (individuals and partnerships are welcome), one with skills in digital visual art practice and the other and with a therapeutic arts practice. Working with Year 8 (approximately 11 students) and Year 9 (approximately 8 students). Students attend the Welsh language stream, however they come from English-speaking families so have had limited access to spoken Welsh during the lockdown period. The aim of the project is therefore to improve digital arts competency and Welsh language skills for children who are not from a Welsh-speaking background while also building health and well-being confidence amongst both groups.

Briff llawn yma/Full Brief here: Ysgol_Llanfyllin_Brief_2021_Final_version