Call for Sound Artists for ‘Finding Maindee’ Commission

Ideas:People:Places Project, Maindee Library, Newport
Budget: £13,000, inclusive of VAT
Commission is expected to run from August – November 2018

Maindee Unlimited are inviting applications from Sound Artists to produce a new art installation for the newly refurbished Maindee Library building, a volunteer-run community space in Maindee on the eastern side of Newport city centre.  The commissioned work will be situated and made in response to aspects of the social and cultural ecology of Maindee and will form part of the wider Finding Maindee: Mappa Maindeeprogramme.  The commission will culminate in a launch event at Maindee Library in November 2018.  This will mark the end of the Ideas: People: Placesproject in Maindee but will also signal the start of a programme of arts & cultural events and activities that Maindee Unlimited plan to continue to host in the newly refurbished library, known as Maindee Library +.

Deadline for Applications is Midnight 25 July 2018

Interviews are scheduled for 07 August 2018

Full brief and details of how to apply may be downloaded here.

This commission is part of Finding Maindee– a three-year project supported by the Arts Council of Wales’ Ideas: People: Places strategic programme, which aims to test new models of regeneration and collaboration through the arts.  The project is part-funded by the Esmee Fairbairn Foundation, Garfield Weston Charitable Trust, the Landfill Tax Credit Scheme through Newport City Council and others.

The commission is being co-curated by Jo Sutton (Maindee Unlimited) and Sarah Pace (Addo).

 


 

Galw ar Artistiaid Sain ar gyfer Comisiwn ‘Ffeindio’r Maendy’

Prosiect Syniadau:Pobl:Lleoedd, Llyfrgell Maendy, Casnewydd
Cyllideb: £13,000, gan gynnwys TAW
Disgwylir i’r comisiwn fod ar fynd o fis Awst tan fis Tachwedd 2018

Mae Maindee Unlimited yn gwahodd ceisiadau gan Artistiaid Sain i gynhyrchu mewnosodyn celf newydd i adeilad Llyfrgell Maendy sydd newydd ei ailwampio, man cymuned a redir gan wirfoddolwyr ym Maendy ar ochr ddwyreiniol canol dinasCasnewydd. Lleolir a gwneir y gwaith comisiwn mewn ymateb i agweddau ar ecoleg gymdeithasol a diwylliannol Maendy a bydd yn rhan o’r rhaglen ehangach Ffeindio’r Maendy: Mappa Maendy. Daw’r comisiwn i ben mewn digwyddiad lansio yn Llyfrgell Maendy ym mis Tachwedd 2018.  Bydd hyn yn nodi diwedd prosiect Syniadau: Pobl: Lleoeddym Maendy ond bydd hefyd yn arwydd dechrau rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol y mae Maindee Unlimited yn bwriadu dal i’w llywyddu yn y llyfrgell sydd newydd ei hailwampio, o’r enw Llyfrgell Maendy +.

Y dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau yw Canol Nos 25 Gorffennaf 2018

Trefnwyd y cyfweliadau at 07 Awst 2018

Gellir llwytho i lawr y brîff llawn a sut i wneud cais yma.

Rhan o Ffeindio’r Maendyyw’r comisiwn hwn – prosiect tair blynedd a gefnogir gan raglen strategol Cyngor Celfyddydau Cymru Syniadau: Pobl: Lleoedd, a chanddi’n amcan rhoi ar brawf fodelau newydd adfywio a chydweithredu drwy’r celfyddydau (http://www.arts.wales/arts-in-wales/inspire/sustain/ideas-people-places). Cyllidir y prosiect yn rhannol gan Sefydliad Esmee Fairbairn, Ymddiriedolaeth Elusennol Garfield Weston, y Cynllun Credyd Treth Tirlenwi drwy Gyngor Dinas Casnewydd ac eraill.

Cyd-guradir y comisiwn gan Jo Sutton (Maindee Unlimited) a Sarah Pace (Addo).