GEFAIL YR YNYS

Gefall yr Ynys is a forge with metalworking facilities. In collaboration with local makers, artists and just the plain curious, the space will be opened up to wide range of users. Opportunities to get involved will include short-courses, artist in residence, talks and seminars and open access sessions.

Free Blacksmithing Demonstrations

Friday 12th, Saturday 13th and Sunday 14th May

10-12pm & 1-3pm

To celebrate Castell 2 we will be holding blacksmithing demonstrations with Dylan Parry.

Free, all welcome

 

Free Drop-In Workshops

Saturday 13th and Sunday 14th May

10-12pm & 1-3pm

To celebrate Castell 2 we will be holding mono-printing workshops with Rita Jones.

Free, all welcome

 

Blacksmithing Taster Session

Wednesday 17th May 1-4pm      Wednesday 17th May 5-8pm

Sunday 21st May 10-1pm            Sunday 21st May 2-5pm

A three-hour session in which you will learn how to draw a bar to a point, square, round and diamond. Create a circular eye and twist hot metal.

An opportunity to get the feel of working with red hot metal.

£20 Includes all materials & equipment. Over 16’s

 

Blacksmithing for Beginners

Course 1                                                            Course 2

Saturday 27th May 10am – 1pm                  Saturday 27th May 2:30pm – 5:30pm

Saturday 3rd June 10am -1pm                    Saturday 3rd June 2:30pm – 5:30pm

Saturday 10th June 10am-1pm                   Saturday 10th June 2:30pm – 5:30pm

A three-session course for those who have completed a taster day and want to improve their skills. Using the equipment to create a project over a period of three weeks. You will also learn basic scroll work and how to manipulate hot metal using traditional forging skills.

£75 (£65 concessions & CARN members) Includes all materials & equipment. Over 16’s

 

Blacksmithing Intermediate

Wednesday 14th June 10am-1pm,  Wednesday 21st June 10am -1pm,  Wednesday 28th June 10am- 1pm

For those who have completed a beginner’s course or have some experience and want to improve their skills. Using the equipment you will make your own tongs and scroll formers. Tools to use on your own future projects.

£85 (£70 concessions & CARN members) Includes all materials & equipment. Over 16’s

 

Open Access

Wednesday 14th June 2-5pm

Wednesday 21st June 2-5pm

Wednesday 28th June 2-5pm

Come in and use the equipment (forges, welding etc) at Gefail yr Ynys to create your own work. You must have undertake a course or an induction and satisfy our blacksmith/technician that you are competent to use the equipment.

£20 per three-hour session includes equipment and sundries but not materials. However, we may be able to help source what you need.

*Those attending blacksmithing courses must come appropriately dressed and wearing sturdy footwear. All safety equipment will be provided.

 

 

Jewellery and Metalworking Courses

These workshops are designed to introduce participants to metalworking, silversmithing and jewellery making skills leading to the production of one off three-dimensional forms and jewellery. Participants will be instructed in the safe use of specialist techniques and tools within the forge’s workshop environment.  No previous experience is required.

Workshop leader: Miranda Meilleur is a designer silversmith working in a variety of precious and non precious metals, she produces unique pieces of metalwork, bowls and spoons both functional and sculptural. She has exhibited nationally and internationally and is currently working as a part time lecturer in applied design whilst also making her own work.

  

Introduction to metalworking

Saturday 17th of June

10am – 4pm     Lunch break 12 – 1pm

The techniques and processes learned will include piercing (sawing through copper sheet), hammering and annealing metal (heating metal to make it workable) to create and form bowls or other three-dimensional forms.

£65 (£50 concessions & CARN members) Includes all materials & equipment. Over 16’s

 

Introduction to Jewellery

Thursday 29th of June

10am – 4pm     Lunch break 12 – 1pm

Participants will learn specialist silversmithing techniques and processes such as soldering and metal manipulation to produce silver jewellery, such as rings and bracelets

£85 (£65 concessions & CARN members) Includes all materials & equipment. Over 16’s

 

Introduction to metalworking

Saturday 15th July

10am – 4pm     Lunch break 12 – 1pm

See details for 17th June workshop. Participants wishing to attend both metalworking courses will have the opportunity to extend their experience and to gain further experience of working with metal with expert tuition from the artist. Or feel free to come to one of the courses only.

£65 (£50 concessions & CARN members) Includes all materials & equipment. Over 16’s

Dress code: sensible footwear (not sandals or flip flops), long hair tied back, no dangly jewellery or scarves

 

To Book:

Contact gefail@hotmail.com or Tracy on 07890203218

Just 5 minutes walk from Caernarfon Castle

Gefail yr Ynys, St Helen’s Road, Slate Quay, Caernarfon LL55 2PB

 

 

GEFAIL YR YNYS

Gefall hefo cyfleusterau i weithio hefo metelau yw Gefail yr Ynys. Mewn cydweithrediad a gwneuthurwyr lleol, artistiaid ac unrhyw un sydd am gymryd rhan, mae’r gofod yn cael ei agor i fyny i ystod eang o ddefnyddwyr. Bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn cyrsiau byr, bydd yma artistiaid preswyl, sgyrsiau, seminarau a sesiynau mynediad agored i bawb.

Dangosiadau Gof am ddim

Dydd Gwener 12fed, Sadwrn 13eg a Sul 14eg o Fai

10yb-12 ac 1-3yp

I ddathlu Castell02 byddwn yn cynnal dangosiadau gof yn yr efail hefo Dylan Parry.

Am ddim, croeso cynnes i bawb.

 

Gweithdai Celf am ddim

Dydd Sadwrn 13eg a Sul 14eg o Fai

10yb-12 ac 1-3yp

I ddathlu Castell02 byddwn yn cynnal gweithdai monoprintio hefo Rita Jones.

Am ddim, croeso cynnes i bawb.

 

Sesiwn Blasu Gwaith Gof

Dydd Mercher Mai 17fed 1-4yp

Dydd Mercher Mai 17fed 5-8yh

Dydd Sul Mai 21ain 10yb-1yp

Dydd Sul Mai 21ain 2-5yp

Sesiwn tair awr lle byddwch yn dysgu sut i dynnu bar haearn i bwynt, sgwâr, crwm a diamwnt. Cyfle i greu llygad crwn a twist mewn metel, gan ddod i deimlo sut mae gweithio hefo metel poeth-goch.

£20 yn cynnwys defnyddiau ac offer. Dros 16 oed yn unig.

 

Sesiwn Dechreuwyr Gwaith Gof

Cars 1                                                                        Cwrs 2

Dydd Sadwrn Mai 27ain 10yb – 1yp                     Dydd Sadwrn Mai 27 ain 2:30yp – 5:30yp

Dydd Sadwrn Mehefin 3 ydd 10yb -1yp              Dydd Sadwrn Mehefin 3 ydd 2:30yp – 5:30yp

Dydd Sadwrn Mehefin 10 fed 10yb -1yp             Dydd Sadwrn Mehefin 10 fed 2:30yp – 5:30yp

Cwrs tair sesiwn i bobl sydd wedi cwblhau’r Sesiwn Blasu (uchod) ac sydd eisiau gwella eu sgiliau. Byddwch yn datblygu prosiect dros cyfnod o dair wythnos. Mae hwn yn gyfle i ddysgu gwaith sgrolio sylfaenol a sut i weithio hefo metel poeth gan ddefnyddio sgiliau gof traddodiadol.

£75 Gan gynnwys defnyddiau ac offer. Dros 16 oed yn unig.

 

Gwaith Gof Canolradd

Dydd Mercher Mehefin 14eg 10yb -1yp

Dydd Mercher Mehefin 21ain 10yb -1yp

Dydd Mercher Mehefin 28ain 10yb- 1yp

I bobl sydd wedi cwblhau’r Sesiwn Dechreuwyr neu sydd a rhywfaint o brofiad ac eisiau gwella’i sgiliau. Byddwch yn gwneud gefeiliau (tongs) a ffurfwyr sgroliau eich hunain – offer i ddefnyddio ar eich prosiectau eich hunain.

£85 Gan gynnwys defnyddiau ac offer. Dros 16 oed yn unig.

 

Mynediad Agored

Dydd Mercher Mehefin 14eg 2-5yp

Dydd Mercher Mehefin 21ain 2-5yp

Dydd Mercher Mehefin 28ain 2-5yp

Dewch i mewn i ddefnyddio’r offer (y gefeiliau, offer weldio ayyb) yng Ngefail yr Ynys er mwyn creu eich gwaith eich hunan. Bydd angen i chi gwblhau’r Sesiwn Dechreuwyr neu i gael sesiwn cynefino er mwyn bodloni ein gof/technegwr eich bod yn gymwys i ddefnyddio’r offer yn ddiogel.

£20 am sesiwn tair awr gan gynnwys offer a manion ond nid defnyddiau. Mae’n bosib y byddwn yn gallu’ch helpu i gael gafael ar ddefnyddiau.

*Bydd angen i bobl sy’n mynychu’r cyrsiau gwaith gof ddod wedi’i gwisgo’n addas a hefo esgidiau cadarn. Bydd offer diogelwch yn cael ei ddarparu.

 

Cyrsiau Gwaith Metel a Gemwaith

Mae’r gweithdai yma wedi cael eu cynllunio fel cyflwyniad i sgiliau gwaith metel, gofannu arian a chreu gemwaith, gan arwain at greu darn unigryw mewn tri dimensiwn neu darn o emwaith. Bydd mynychwyr yn cael eu dysgu sut i ddefnyddio technegau ac offer arbenigol yn ddiogel ofewn gweithdy’r efail. Does dim angen cael unrhyw brofiad blaenorol.

Mae’r arweinydd gweithdy: Miranda Meilleur yn gynlluniwr a gof arian sy’n gweithio mewn amryw o fetelau gwerthfawr a sydd ddim yn werthfawr i greu darnau unigryw o waith metel, bowlenni a llwyau sy’n gerfluniol a heb fod yn gerfluniol. Mae wedi arddangos yn genedlaethol ac yn ryngwladol ac mae ar hyn o bryd yn gweithio fel darlithydd rhan amser mewn cynllunio tra hefyd yn gwneud ei gwaith ei hun.

  

Cyflwyniad i waith metel

Dydd Sadwrn Mehefin 17eg

10yb – 4yp     Toriad cinio 12 – 1yp

Bydd y technegau a’r prosesau sy’n cael eu dysgu yn cynnwys llifio, curo ac anelio dalen copr, (anelio yw poethi metel er mwyn gallu ei drin) er mwyn creu a ffurfio bowlen neu ffurf tri dimensiwn arall.   Côd gwisg: Esgidiau cadarn (nid sandalau na fflip fflops), gwallt hir wedi’ glymu nôl, dim gemwaith hir na sgarffiau.

£65 (£50 consesiynau ac aelodau CARN) gan gynnwys defnyddiau ac offer. Dros 16 oed yn unig.

 

Cyflwyniad i Emwaith

Dydd Iau Mehefin 29ain

10yb – 4yp     Toriad cinio 12 – 1yp

Byddwch yn dysgu sgiliau arbenigol gofannu arian a phrosesau fel soldro a thrin metel i greu gemwaith arian, fel modrwyon a breichledi.

£85 (£65 consesiynau ac aelodau CARN) gan gynnwys defnyddiau ac offer. Dros 16 oed yn unig.

 

Cyflwyniad i waith metel

Dydd Sadwrn Mehefin 17eg

10yb – 4yp     Toriad cinio 12 – 1yp

Gwelir manylion Mehefin 17eg am wybodaeth.  Gall rheiny sydd am ddod i’r ddau gwrs gwaith metel ymestyn eu profiad a’u gwybodaeth o weithio hefo metel gyda hyfforddiant arbenigol gan yr artist. Neu gallwch ddod i un o’r dyddiau yn unig.

£65 (£50 consesiynau ac aelodau CARN) gan gynnwys defnyddiau ac offer. Dros 16 oed yn unig.

 

Côd gwisg: Esgidiau cadarn (nid sandalau na fflip fflops), gwallt hir wedi’ glymu nôl, dim gemwaith hir na sgarffiau.

I Gadw Lle:

Cysylltwch â gefail@hotmail.com neu Tracy ar 07890203218

Taith 5 munud ar droed o Gastell Caernarfon

Gefail yr Ynys, St Helen’s Road, Cei Llechi, Caernarfon LL55 2PB