A ‘How to Apply’ online workshop for Addo’s Mentored Research & Development Programme for Artists.

Book your place on Addo’s online ‘How to Apply’ workshop 10-11:30am on 25/11/2020 for your chance to ask questions about the programme and application process.
This workshop provides an opportunity to ask questions about the programme and application process for Addo’s Mentored Research & Development Programme for Artists.

The programme is open to applications from Wales-based artists with an interest in developing an idea for the co-creation of a situated contemporary art project towards social change in Wales with mentoring support from Addo. This mentored research & development programme will run from 04 January – 31 March 2021. There are four places available, which are open to professional artists who either produce work in the public realm as part of their existing practice or are interested in developing their practice in this area. The opportunity is open to artists at any stage in their career.

Fee per artist: £6,250 (for 25 days work at £250 per day, inclusive of travel costs & reasonable disbursements) + £500 for materials & expenses .

Deadline for applications: 06 December 2020, midnight (GMT)

Interviews: 16 December 2020, via Zoom.

The full brief to artists with further details on how to apply is available here. 

Book your free place on the ‘How to Apply’ workshop here.

The programme is offered by Addo and is funded by the Arts Council of Wales’ Wales Cultural Recovery Fund – COVID-19 Support for Organisations.


 

Gweithdy ar-lein ‘Sut i Wneud Cais’ ar gyfer menter Addo, Rhaglen Ymchwil a Datblygu wedi’i Mentora i Artistiaid

Cadwch eich lle ar weithdy ‘Sut i Wneud Cais’ ar-lein Addo 10-11:30 y bore ar 25/11/2020 i chi gael eich cyfle i ofyn cwestiynau ynghylch y rhaglen a’r broses gwneud cais.

Mae’r gweithdy yma’n cynnig cyfle i ofyn cwestiynau am y rhaglen a’r broses gwneud cais ar gyfer menter Addo, RhaglenYmchwil a Datblygu wedi’i Mentora i Artistiaid.

Mae’r rhaglen yn agored i geisiadau gan artistiaid sydd â’u cartref yng Nghymru sy’n ymddiddori mewn datblygu syniad ar gyfer creu ar y cyd brosiect yn y celfyddydau cyfoes, a’i fan cychwyn yn sefyllfa neu’n gyd-destun, tuag at newid cymdeithasol yng Nghymru gyda chefnogaeth mentora gan Addo. Bydd y rhaglen ymchwil a datblygu wedi’i mentora ar fynd o 04 Ionawr – 31 Mawrth 2021. Mae pedwar lle ar gael, sy’n agored i artistiaid proffesiynol sydd naill ai’n cynhyrchu gwaith yn y byd cyhoeddus yn rhan o’u harfer sydd eisoes yn bod neu sy’n ymddiddori mewn datblygu eu harfer yn y maes yma. Mae’r cyfle’n agored i artistiaid ar unrhyw gyfnod ar eu gyrfa.

Y ffi i bob artist: £6,250 (am 25 o waith am £250 y diwrnod, yn cynnwys costau teithio a threuliau rhesymol) + £500 ar gyfer deunyddiau a threuliau.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 06 Rhagfyr 2020, canol nos (GMT)

Cyfweliadau: 16 Rhagfyr 2020, drwy Zoom.

Mae’r cyfarwyddyd llawn i artistiaid ynghyd â rhagor o fanylion ynghylch sut i wneud cais ar gael yma.

Cadwch eich lle am ddim ar y gweithdy ‘Sut i Wneud Cais’ yma.

 

Cynigir y rhaglen gan Addo ac fe’i cyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn rhan o’i Gronfa Adfer Diwylliannol Cymru – COVID-19 Cefnogaeth i Sefydliadau.