About the programme | Am y rhaglen

A programme of four two-hour sessions led by Addo at Ruthin Craft Centre, covering the core skills artists & makers need to revive and sustain their practice in uncertain times. In each session, guest speakers will share their experiences from a practitioner’s perspective.

Sessions will run from 10:30 – 12:30 and may be attended in person at Ruthin Craft Centre or online via Zoom.

Rhaglen o 4 sesiwn dwy-awr a arweinir gan Addo yng Nghanolfan Crefftau Rhuthun, yn sôn am y sgiliau craidd mae arlunwyr a gwneuthurwyr angen i adfywio a chynnal eu hymarfer mewn adegau ansicr. Ymhob sesiwn, bydd siaradwyr gwadd yn rhannu eu profiadau o safbwynt ymarferydd.

Bydd sesiynau yn rhedeg o 10:30 – 12:30 a gallwch ymuno’n gorfforol yng Nghanolfan Crefftau Rhuthun neu ar lein dros Zoom.

 


SESSION 1 – Developing Projects & Applying for Opportunities | SESIWN 1 – Datblygu Prosiectau ac Ymgeisio am Gyfleoedd

Thursday 23rd June, 10:30 – 12:30 | Dydd Iau 23ain o Fehefin, 10:30 – 12:30

Focusing on commissions, tendering, funding, partnerships, and residencies.

Ffocysu ar gomisiynau, tendro, cyllido, partneriaethau a phreswylfeydd. 

Guest speaker – Artist Angela Davies

Siaradwr gwadd – Yr arlunydd Angela Davies

Booking/Archebu: https://www.eventbrite.co.uk/e/developing-projects-applying-for-opportunities-tickets-348770631347?aff=ebdsoporgprofile

 


SESSION 2 – Costing & Selling Your Work | SESIWN 2 – Prisio a Gwerthu eich Gwaith

Thursday 7th July, 10:30 – 12:30 | Dydd Iau 7fed o Orffennaf, 10:30 – 12:30

Pricing your professional products and services and identifying and accessing relevant clients and markets.

Prisio eich cynhyrchion a gwasanaethau proffesiynol ac adnabod a chael mynediad at gwsmeriaid a marchnadoedd perthnasol. 

Guest speaker – Artist Kathy Dalwood and Director Phillip Hughes (Ruthin Craft Centre)

Siaradwr gwadd – Yr arlunydd Kathy Dalwood a’r Cyfarwyddwr Phillip Hughes (Canolfan Crefftau Rhuthun)

Booking/Archebuhttps://www.eventbrite.co.uk/e/costing-selling-your-work-tickets-348774332417?aff=ebdsoporgprofile

 


SESSION 3 – Collaboration & Partnerships | SESIWN 3 – Cydweithio a Phartneriaethau

Thursday 14th July, 10:30 – 12:30 | Dydd Iau 14eg o Orffennaf, 10:30 – 12:30

An introduction to identifying opportunities to collaborate with arts and non-arts partners to enhance and fund your work.

Cyflwyniad i adnabod cyfleoedd i gydweithio gyda phartneriaid o fewn a thu allan i’r celfyddydau i wella a chyllido’ch gwaith.

Guest speakers – Curator Menna Thomas and Artist Rebecca F. Hardy (CARN).

 Siaradwyr gwadd – Y Curadur Menna Thomas a’r Arlunydd Rebecca F. Hardy (CARN).

Booking/Archebu: https://www.eventbrite.co.uk/e/collaboration-partnerships-tickets-348776769707?aff=ebdsoporgprofile

 


SESSION 4 – Marketing You and Your Business | SESIWN 4 – Marchnata Eich Hun a’ch Busnes

Thursday 28th July, 10:30 – 12:30 | Dydd Iau 28ain o Orffennaf, 10:30 – 12:30

Develop a business and marketing plan that focuses on achievable goals for makers and creatives.

Datblygu busnes a chynllun marchnata sy’n ffocysu ar nodau cyflawnadwy ar gyfer gwneuthurwyr a phobl greadigol.

Guest speaker – Artist Cheryl Beer

Siaradwr gwadd –  Yr arlunydd Cheryl Beer

Booking/Archebu: https://www.eventbrite.co.uk/e/marketing-yourself-your-business-tickets-348751403837?aff=ebdsoporgprofile

 


This project is funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund | Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.